Sunday, July 15, 2018

Messiaanlik ülempreestri palve

4 Moosese 6:22-27:

Ja Jehoova rääkis Moosesega, öeldes: Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda:

24. Jehoova õnnistagu sind ...

JeHoVaH ehk JaHVeH, su taevane Isa (kes TA On) põlvitagu su juurde, tehes end sulle kättesaadavaks, (nagu hea isa, kes põlvitab oma lapse juurde), et teenida ja kinkida oma ande ja tõotusi.

... ja hoidku sind!

JeHoVaH ehk JaHVeH, su taevane Isa (kes TA On) kaitsku sind ogalise kaitsemüüriga, mis hoiab saatanat ja kõiki su vaenlasi kahjustamast su ihu, hinge, mõistust ja vaimu, su lähedasi ja kõike su omandit.

25. Jehoova lasku oma pale paista sinu peale ...

JeHoVaH ehk JaHVeH, su taevane Isa (kes TA On) valgustagu oma olemuse täiust sulle – jätkuvalt – tuues sind korra juurde, nii et sa täidad oma Jumalast antud saatuse ja eesmärgi.

... ja olgu sulle armuline!

JeHoVaH ehk JaHVeH, su taevane Isa (kes TA On) andku sulle täiuslikku armastust ja osadust – sind kunagi maha jätmata – ja andku sulle toidust, varustust ja sõprust.

26. Jehoova tõstku oma pale sinu üle ...

JeHoVaH ehk JaHVeH, su taevane Isa (kes TA On) tõstku ja kandku oma olemise TÄIUSE sinu poole (tuues sinu abiks KÕIKE, mis Ta on), toetades sind oma JUMALIKU KALLISTUSEGA ja KOGU oma OLEMUSEGA.

... ja andku sulle rahu!

JeHoVaH ehk JaHVeH, su taevane Isa (kes TA On) täitku kõik, mida vajad, et olla terviklik ja täiuslik, nii et sa võid käia võidus hetkest hetkesse – Püha Vaimu väe läbi.
TA andku sulle üleloomulikku tervist, üleloomulikku rahu, heaolu, turvalisust, veatust, rahulikkust, edu, täiust ja täiuslikkust, hingamist, tasakaalu nagu ka vabadust ärevusest ja ebakõlast.Saturday, June 16, 2018

Prohvetlik sõna juuniks


Uus vabadus, uus meelevald ja uued ühendused


„Jah tõesti, ei lähe enam kaua, ütleb Jumal. Kõik hakkab toimuma nii kiiresti, üks on teise kannul. Kõik toimub ühekorraga – ja igal pool su ümber on õnnistused.“ Aamos 9:13-15

Kuna varjatut ilmutatakse, siis see vabastab nii füüsiliselt kui vaimselt. Uus tuul on tulekul, et aidata sul võita sind tagasi hoidnud rünnakuid. Alates sellest kuust vabastab Jumal vastamata palvete ja õnnistuste kauka. Varasalved hakkavad avanema, et sind valmistada ja joondada septembris tulemas olevaks.

Uus läbimurde palve

Jumal vallandab uued palvestrateegiad, mis aitavad sul saavutada oma läbimurde. Sel ajal hakkab Jumal ilmutama ja tervendama seda, mis on hoidnud kinni. Jumal hakkab ilmutama varjatud plaane, mida vaenlane on sinu vastu kasutanud seoses sinu eesmärgiga. See hõlmab tervist, suhteid ja finants läbimurdeid.

„Nad peavad õpetama mu rahvale vahet püha ja mittepüha vahel ja tegema neile teatavaks, mis on roojane ja mis on puhas.“ Hesekiel 44:23

Mittepühad ühendused

Sinu elus on inimesi, kes ei tee sulle head sellel praegusel hooajal. Paljud neist on sind eelnevalt aidanud, aga nad piiravad sinu võimet minna järgmisele tasandile. Mõni peab paluma Isandalt ses suhtes tarkust ja arusaamist, kuna see ei pruugi kehtida just tema kohta. 

Taevast vallandatakse täiesti uus eristamise tasand, et aidata sul vahet teha, mis on Jumalast ja mis mitte. Sa vajad seda uut eristamise tasandit, kuna Jumal vallandab selle, mida Ta sulle rääkis ja mida Ta alustas eelmisel septembril Rosh Hashana ja Jom Kippuri ajal. Sellest on möödas 9 kuud ja Isand toob need tõotused sinu jaoks nüüd ilmale ja asjad hakkavad tulema palju kiiremini.


Vabane vangistustest

Paljud on viibinud ühes piirangu ajas, jäädes kinni haiguse, hirmu ja kahtluse vangistusse. Isand annab nüüd taevast käsu sinu vabastamiseks nendest piirangutest. Mõned need piirangud tulid sinu ellu eelnevatest aegadest ja need peab kõrvaldama. Teised pärinevad rünnakutest sinu kutsumise vastu olema osa tulevasest ärkamisest. Saatan on kogu aeg pingutanud, et panna sind loobuma. Aga kui sa seda loed, siis oled läbinud ühe prooviaja.

On kolm vangistust, millesse vaenlane on püüdnud sind kinni saada – mineviku vangistus, valu vangistus ja andeksandmatuse vangistus.

Kui sa oled neist vangistustest vabastatud, hakkab Jumal sind joondama nii, nagu Ta on öelnud Psalm 142:7: „Siis õiged kogunevad mu juurde ...“ Sa võid oodata äkilist muutust suhtes Jumalaga, kui Jumal hakkab sind tulevase hooajaga vastavusse viima.

Meelevalla pitserisõrmus

Sel päeval, ütleb Kõigeväeline Issand, ma võtan sind, mu sulane ... ütleb Issand, ja teen sind otsekui oma pitserisõrmuseks, sest ma olen sind valinud, ütleb Kõigeväeline Issand.“ Haggai 2:23

Kohtumisel Isandaga ma nägin, kuidas Ta andis meelevalla pitserisõrmused neile, kes olid läbinud tuleproovi. Paljud, kes võtsid vastu selle uue meelevalla, mõtlesid, et nad olid asjad vussi keeranud või Isandast mööda pannud. Aga tegelikult kasutas Isand seda, mis paistis kaotusena, nende valmistamiseks. 

Jumal paneb just nüüd need meelevalla sõrmused inimeste sõrme, ja sõrmuse saamise võtmeks on prohvetlik sõna. Sa pead paluma, et Isand ilmutaks ja tervendaks neid kohti, kus vaenlane on sind tagasi hoidnud. Sa pead eristama iga mittepüha ühendust ja ennast ümber asetama, kui see on vajalik.

Kui oled vabastatud oma valust ja minevikust, annab Isand sulle uue meelevalla sind võitnud asjade võitmiseks.
See on paljude jaoks väga julgustav ja pöördeline kuu. Nagu ma ennist mainisin, ei pruugi see olla just igaühe jaoks. Aga sa võid sellest kinni haarata ja paluda, et Isand toob sulle selle. 


Tuesday, May 8, 2018

Prohvetlik sõna maikuuks

On aeg varemalt tõotatu ilmale tuua 

Seda kuud alustades võid oodata uut selgust ja näha uute asjade sündimist. Isand hakkab andma suuremat selgust sinu eelnevate kannatuste kohta. Kannatus toob kaasa sihikindluse ja Jumal hakkab seda kasutama, et tuua sulle uut jõudu. 
   
Tulevad märgid 
Ole valmis, kui Jumal hakkab valla päästma üleloomulikku strateegiat, et aidata sul navigeerida läbi selle, mis on tulemas! Jumal on hoidnud varjul häid asju selleks ajaks ja nüüd neid ilmutatakse sulle.  

 Püstita enesele märgikivid, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, teed, mida oled käinud! Jeremija 31:21a    

Jumal annab sulle märgid ja tegevuskava, näidates sulle suundi suurteks muutusteks, mis on nüüd kohal Paljud on oodanud Isanda prohvetlikke tõotusi. Aga mõned oodatavad tõotused ei ole need, mida Isand sel konkreetsel ajal sisse toob. Jumal näitab sulle, mida peab  laskma minna ja millest kinni haarama. 
  
Ilmutatud ajastus 
Sest nägemus ootab määratud aega, ta räägib lõpust ega peta mitte! Kuigi ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega viibi mitte!   Habakuk 2:3  

Jumal aitab sul läbi sorteerida, mida Ta on sulle rääkinud, nii et sa tead, millele keskenduda. Oluline on lasta läinud aegade asjadel minna ja saada selge nägemus, mida Jumal on  tegemas just praegu. Jumal tõstab Piiblist esile prohvetlikud sõnad ja tõotused, mis saavad sinu jaoks otsekui jätkuvaks valguseks. Kõik muutub korraga arusaadavaks. 

Oma kannatuste mõistmine 
Sest ma arvan, et meie praegused kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meis peab ilmsiks saama. Roomlastele 8:18   

Head uudised on siin! Mida sa oled kannatanud, tuleb nüüd sulle tagasi õnnistuste ja kaotatu taastamise vormis. Kannatanud mõistavad nüüd, miks teekond on olnud nii raske ja miks tundub, et asjad viibivad.  

Kuigi kannatus ei ole lõbus, kaasneb sellega midagi võimsat. Kes hüüavad Isanda poole, öeldes: "Mu kannatus on olnud liiga suur," hakkavad korraga mõistma, et raskustest läbiminek oli vajalik. Ehitatud on uus alus, mis lubab sul liikuda suuremas meelevallas ja võidmises, nii et sa suudad mahutada seda, mida Jumal sulle just nüüd üle kannab.  

Aeg ilmale tuua
Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevas tänini; ... Roomlastele 8:22 

Möödunud kuud on olnud sünnitusvalude aeg.  Isand alustas midagi 9 kuud tagasi, 2017 augustis. Need on olnud piinarikkad ja tavatud olukorrad ning  on juhtunud ühte ja teist. Ilmastikuolud, paljastatud õigusetus, kasvav vägivald … see on olnud otsekui lapsevaev ja see tundub kasvavat.  

Kui sa vaatad tagasi sellele, mida Jumal sulle möödunud augustis rääkis, siis leiad mõnesid detaile ja strateegiaid, mida vajad just praegu. Võib tunduda, et need asjad peaksid juba juhtuma, aga Isand on lubanud neil su elus küpsemaks saada. Kui Jumal oleks lasknud neil asjadel sündida eelmisel aastal, mil Ta nendest rääkis, siis sa ei oleks olnud nendeks valmis. 
  
Jumal on kasutanud neid üheksat kuud, et tõsta üles prohvetlikke eestpalvetajaid, kes on äganud nagu sünnitusvaludes, hüüdes, et Isand tooks esile ärkamise see ärkamine algab nüüd sinu enda elus ja levib nagu tulekahi inimestele su ümber. 

Nelipüha prohvetlik läbimurre  
Nelipüha märgib Püha Vaimu tulekut juudi nädalatepüha ajal.  Tavaliselt tähistatakse seda pühapäeval (sel aastal 20. mail), aga oota, et Jumal liigub 19.-21. mail, mis ongi kogu nädalatepüha. Jumal näitas mulle, et peale 21. kuupäeva tuleb järsk muutus
   
Oleks hea olla kättesaadav, et kuulda sel ajal Jumalat, kuna taevas on avatud, et Püha Vaim saaks uue ilmutusega voolata. Paasapüha ja nelipüha vaheline aeg on üks põnev aeg aastas, mil Jumal külastab meid läbimurde plaanidega ja paneb sündima seda uut, mis sai paaspüha ajal valla päästetud. 
  
 Ole valmis kuulma Jumalat uuel tasandil!  

Thursday, April 26, 2018

Keelte aktiveerimine

22. aprill 2018 King Jesus Ministry teenistusel:
 
1 Korintlastele 14:2: „Sest kes räägib tundmatus keeles, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista seda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi (salajasi tõdesid).“ Salajasi tõdesid ja varjatud asju. Salm 14: „Kui ma tundmatus keeles palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistmine on viljatu.“ St ei mõista, mida mu vaim ütleb. Salm 15: „Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus (minus asuva Püha Vaimu läbi), aga tahan palvetada ka mõistmisega (kasutades mulle arusaadavaid sõnu),...“ See palvetus ei ole sinust endast, vaid see on Püha Vaim sinu läbi. „... tahan laulda vaimus (minus asuva Püha Vaimu läbi), aga tahan laulda ka mõistmisega (kasutades mulle arusaadavaid sõnu).“ Mis ilmutuse me siit saame? Ma palvetan koos Vaimuga ja Vaimu läbi. Keeled on üleloomulik kõne. Kõik vaimuannid on üleloomulikud. Ta ütleb: Ma palvetan Püha Vaimu läbi, kes on minu sees. Mis teeb selle palve üleloomulikuks? Sina räägid, aga Vaim annab sulle rääkida (Apostlite teod 2:4). Sõna „annab rääkida“ tähendab siin „tõukab, õhutab rääkima". Siin on ilmutatud saladus. Inimesed kardavad rääkida, sest neil ei ole midagi öelda. Aga kui sa räägid keeltes, annab Püha Vaim sulle rääkida, st tõukab su rääkima. Paljud ei räägi prohvetlikku sõna, sest nad ei tea, mida öelda. Aga kui sa räägid keeltes, annab Ta sulle need keeled, ja mitte et ainult neid rääkida, vaid Ta ka tõukab sind rääkima. Tema ei räägi neid sinu eest, sina pead neid rääkima. Kas mõistad?
 
Miks need on üleloomulikud kõned? Sest Püha Vaim annab seda rääkida. Mõni ütleb, et see on ju saladus, mida ma pean rääkima? Varjatud asju, salajasi tõdesid kellegi, millegi või mingi koha kohta. Kui sa palvetad keeltes, annab Vaim sulle rääkida, tõukab sind rääkima. Sa hakkad rääkima keeltes, aga su mõistus ei saa sõnadest aru. Mõistus ütleb, et see on ajaraiskamine. 1 Kr 14:18: „Ma tänan Jumalat, et ma räägin tundmatuid keeli rohkem kui teie kõik.“ ... salm 39: „Niisiis mu vennad, taotlege innukalt prohvetlikult kõnelemist (prohvetlikku ennustamist, rääkimist inimestele uut sõnumit Jumalalt) ja ärge keelake keeltega rääkimist.“ ... Kes annab need keeled, annab neid rääkida? Püha Vaim. Aga kes räägib, Tema või sina? Mida Ta annab rääkida? Saladusi. Aga Ta lihtsalt ei anna seda, vaid ka õhutab sind seda välja rääkima. Kurat tahab su suu kinni panna, sest nõnda sa kuulutad välja oma saatust ja eesmärki. Sa kuulutad välja oma võite, ja kurat tahab sind vaikima panna. Sina räägid (keeltes), aga Püha Vaim annab, mida rääkida. Mõned inimesed elavad teise inimese võidmise mantlist (ehitamata iseennast).  
 
1 Korintlastele 14:3 (laiendatud tõlge): „Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks (nende vaimuliku kasvu õhutamiseks) ...“ Ehitamine tähendab kasvamist, laienemist. „... ja räägib julgustuse sõnu, andes neile Jumala asjades nõu, ja räägib lohutuse sõnu, et kaastundega neid lohutada.“ Salm 4: „Kes tundmatuid keeli räägib, ehitab iseennast, ...“ Juuda kiri 20 (laiendatud tõlge): „Teie aga, armsad, rajage ennast kõige pühamale usule (selle usu alusele, jätkuvalt kasvades ja tõustes kojana üha kõrgemale), palvetades Pühas Vaimus, ...“ Seda teeb keeltes palvetamine. Ma annan edasi nüüd ilmutuse, et te seda mõistaksite. See laiendatud tõlge ütleb, et me palvetaksime jätkuvalt oma kõige pühamas usus. Sa ei saa ehitada oma vaimu ilma teadmiseta. Kui palvetad Vaimus, siis lisad oma vaimu juurde teadmist. Nõnda sa kasvad. See ehitab su seesmist inimest, et rakendada väge. See ehitab su seesmist inimest, milles koged voolu, kui palvetad Vaimus. 
 
Seda sissejuhatuseks, et võiksite mõista edasist. Keeltes palvetamine koos tõlgitsemisega võrdub prohveteeringuga. Keeled ilma tõlgitsuseta ehitavad sind, aga mitte teisi. See avardab sind. Aga prohveteerimine ehitab teisi. Ütle: „Issand, ilmuta mulle saladusi!“ Samuti on prohveteerimine üleloomulik kõne. Kui sa prohveteerid, siis Püha Vaim tõukab sind. Tema ei räägi sinu eest, vaid Ta õhutab sind rääkima. See on rääkimine üleloomulikul mõjutusel. Mis mõjutus see on? Püha Vaimu mõjutus. Kui sa palvetad keeltes, siis ehitad oma vaimu, et anda edasi prohvetlikku sõna. Mõjutus õhutab sind rääkima. Kui sa prohveteerid, siis kõigepealt palvetad keeltes, et luua prohvetlikuks kõnelemiseks atmosfääri. Sa pole kunagi prohveteerinud, sest sa ei palveta keeltes, mis loob ühe atmosfääri. Mis on prohveteering? Prohveteering on tuleviku teadmise kuulutamine, tuues seda praegusesse. Kui keegi prohveteerib, on see praegusesse toodud tulevik. Kuidas pääseda ligi tulevikule, mis on varjatud, salajane tõde, saladus inimese või koha kohta? Kõigil meil siin on ligipääs, aga mitte kõik ei palveta Vaimus, ei laula Vaimus, ja neil on raske ligi pääseda. Võta naabril käest kinni, su meel mõelgu Jumalale, sellele, mida ma õpetasin, ja hakka ehitama oma vaimu, et anda edasi prohvetlikku sõna. Kuidas teada, et sul on sõna? Sulle tulevad mõtted selle inimese kohta ja sa ütled need välja. Sa ütled nüüd: „Aga mis siis, kui ma eksin?“ ... Võta teise inimese käsi. Kui sa räägid üleloomulikul mõjutusel ... aga mida teeb siis lausuja/ennustaja? Kuri vaim tuleb ja räägib talle selle inimese kohta ja see ennustaja räägib kurja vaimu mõjutusel. Sinul aga on Püha Vaim, ja ära karda, sest sa ju ei ütle oma naabrile, et ta läheb põrgusse. Palveta ühe minuti. Mis tuleb sulle mõtteisse? Ütle see välja, püüdmata seda tõlgendada. Küsi, kas see tähendab talle midagi. 
 
Mida me teeme? Me läheme salajaste asjade juurde selle inimese kohta. Sa ei tunne seda inimest. Eelmisel pühapäeval oli siin mu vaimulik poeg Peruust. Ma tunnen teda väga hästi, aga mitte kõike tema kohta. Jumal andis mulle tema kohta prohvetliku sõna, mis mu meelest ei olnud üldse loogiline. Ma sain selle: ta alati otsib asju väljastpoolt ega võta midagi vastu minult (st Vaimult). Ma ütlesin talle seda, aga ta pidas seda kasutuks ja tal polnud sellega midagi teha. Kui me lõpetasime, ütles ta: „Mul on maja, mis maksab üks miljon dollarit, aga ma ei kasuta seda.“ Nõnda on ka teiega: Jumal annab teile sõna, aga te ei räägi seda välja. Ärgake! Jagage! Ära ütle oma mehele lihtsalt: „Paranda meelt!“ Või naisele: „Alistu!“ Jaga seda, mida mõtteis kuulsid. ... Kui paljud teist kuulsid mõtteid? ...  
 
Nüüd prohveteeringu definitsioon, nii et sa enam kunagi ei pane halvaks prohvetlikult kõnelemist: Prohveteering on Jumala väljavaate sissetung inimeste võimatustesse. Kui Jumal vabastab prohevteeringu, annab Ta su raskesse olukorda oma väljavaate. 
 
 Millised on keelte aktiveerimise õnnistused? 
 
1.Keeled ehitavad su vaimulikku inimest. See tähendab intellektuaalset parendamist, juhendamist. See suurendab su võimekust/mahtu avardumiseks. Mõnede Jumalalt vastu võtmise võimekus/maht on väga väike. Ma räägin sõnumit 20 minutit, aga nad tahavad juba koju minna. Kui su maht on väike, on su täitumus väike. Mitte kõik ei taha rohkemat. Raske on jutlustada juba täidetud inimestele, kelle mahutavus on väga väike. 30 minutit ülistust ja nad on täis (aitab küll). Keeltes rääkimine ehitab, avardab su seesmist inimest. Jätkuvalt keeltes palvetamine tähendab jätkuvat avardumist. See suurendab su vastuvõtmise mahtu. Sõnad, kiitus, ülistus, usk, võidmine. 
 
2. See annab ligipääsu ilmutatud teadmisele. Ligipääs asjadele, millele loomulikul inimesel ei ole ligipääsu. Sa palvetad keeltes ja sul on varjatule, salajasele tõele ligipääs. Lihalikel kristlastel ei ole sellele ligipääsu. Aga sina oled vaimulik ja sul on ligipääs. See annab ligipääsu. Ma olen leidnud asju, aga mitte loomulikul viisil, vaid rääkides keeltes. Kui ma loen Sõna ja ma ei mõista seda, ma hakkan palvetama keeltes, ja ma näen seda, mida ma varem ei näinud. Mul on ligipääs millelegi, mis loomulikul viisil oleks võimatu. On võimalik uurida Piiblit algkeeltes, minna kooli seda õppima. Aga on üks kõrgem teadmine Püha Vaimu läbi. 
 
3. Keeltes palvetamine kasvatab vaimulikku tegusust/aktiivsust. Kas ma võin teile teada anda saladust? Inimese vaimulikku tegusust saab mõõta keeltes palvetamise järgi. Keeltes palvetaja kannab suurt vaimulikku tegusust. Mis on vaimulik tegusus? Sa näed selles hoones energiat. Selles hoones on hulk „juhtmeid“. Kui sa hakkad rääkima, hakkad atmosfääris tekitama vaimulikku aktiivsust. Seetõttu üleloomulikkuses käijad kannavad palju voolu, väge. See on vaimulikkus, liha ei tooda midagi. Inimesed püüavad midagi tekitada, töötavad lihas, toodavad liha. Kuulake. Te hakkate 5 minuti pärast palvetama keeltes ja atmosfäär saab nii laetuks, et ratastoolis istujad tõusevad üles. Sa tekitad vaimulikku tegusust. Aga te ei mõista seda sõnumit. Paulus sellepärast ütleski, et ta palvetab keeltes rohkem, kui nemad kõik. (palvetab keeltes) Tänane kogudus on keeltega rääkimisest üha kaugemale läinud, sest saatana koondplaan on taandada kogudus loomulikuks koosluseks. Ta tahab sind taandada loomulikuks usklikuks. Sa ei muuda kunagi oma lapsi loomulike vahenditega. Sa ei saa terveks, ei muuda midagi oma äriasjades, ei saavuta midagi, ei tee imesid. Aga kui sa: šikarabikadaa... siis sa tekitad midagi! Sa tekitad vaimulikku tegusust! Et tuua esile imed, tervendada haigeid, vabastada vangid. ... Mis tekitab vaimulikku tegusust? Keeltes palvetamine. 
 
4. Keeltes palvetamine muudab ja loob atmosfääri. Kui atmosfäär su kodus, su elus on kõva ja tardunud, siis ... Markuse 8: 22: „Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt: ...“ Ta võttis pimedal käest kinni, ... Nad palusid Jeesust teda puudutada, sest ta kandis palju vaimulikku tegusust, ta oli iseenda eestpalvetaja, sest tal ei olnud eestpalvetajaid. Miks Ta mehe külast välja viis? Kui Tal oli nii palju väge, siis miks Ta ei tervendanud teda seal? Ma küsisin seda Jumalalt. ... Selle koha õhkkond ... Kui sa palvetad keeltes, siis muudad atmosfääri enda ümber. Seal on siis usk, seal on siis au, seal on siis ligiolu. Kõik su ümber märkavad siis midagi: ta kannab midagi! Mis see on? See muudab atmosfääri! Õhkkond selles külas oli nii raske, et Jumalal oli seal võimatu teha imesid. Kristusel oli ju piiramatu usumõõt. Aga kõik ei sõltunud ainult Temast. Et su elus midagi juhtuks, pead looma selleks atmosfääri. Kuidas luua atmosfääri? Sõnade, palve, keeltes palvetamisega sa lood atmosfääri! Sa pead looma atmosfääri, et miljonid saaksid tulla! Palveta Vaimus! Et luua atmosfäär. „... Kas sa näed midagi?“ Pime vaatas üles ja ütles: Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid, kõndimas. Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi inimesi selgesti.“ Mida siit õppida? Isegi Jeesus pidi palvetama kaks korda. Kui ime ei juhtu, palveta uuesti! Kui ma nüüd keeltes lahvatasin, tuli mu mõtteisse: lampjalad. Minu jaoks ei tähenda see midagi, aga kellegi jaoks siin ... Paljud ei ole kunagi toolist tõusnud, sest nad häbenevad. Kus on need lampjalgadega inimesed? (Edasi jätkub tervendusteenistusega)